preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

vijesti

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja od 09.11.2018.,učitelj/ica bosanskog jezika i kulture po Modelu „C“, 1 izvršitelj/ica, (M/Ž)

Autor: Administrator , 26. 11. 2018. 10:37

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Klasa:112-01/18-01/48

Urbroj:2144-16-18-01-1

Labin,26.11.2018.

 

Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja od 09.11.2018.,učitelj/ica bosanskog jezika i kulture po Modelu „C“, 1 izvršitelj/ica, (M/Ž)

Obavještavamo prijavljene kandidate da je prema natječaju objavljenom dana

09.11.2018.-17.11.2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin za radno mjesto učitelj/ica bosanskog jezika i kulture po Modelu „C“, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme,

4 sata nastave tjedno, ukupno 8 sati tjednog radnog vremena, dobivena suglasnost članova Školskog odbora.

Izabrani kandidat za radno mjesto učitelja/ice bosanskog jezika i kulture je Emina Kahrimanović, prof. književnosti naroda BIH i bosanskog,hrvatskog i srpskog jezika.

 

Ravnatelj:

Miro Alilović, prof.

 

                                                     

 

[više]

Obavijest o neizboru kandidata po natječaju objavljenom dana 31.10.2018. godine

Autor: Administrator , 16. 11. 2018. 14:35

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Klasa:112-01/18-01/47

Urbroj:2144-16-18-01-1

Labin,16.11.2018.

 

Obavijest o neizboru kandidata po natječaju objavljenom dana

31.10.2018. godine

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 , 16/17), a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Puli, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin, raspisala je natječaj za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

1. Stručni suradnik: pedagog/pedagoginja ili psiholog/psihologinja ili edukator-rehabilitator  (M/Ž)

 –  određeno i puno radno vrijeme –  1 izvršitelj/ica

Izvješćujemo Vas da po objavljenom natječaju nije izvršen izbor kandidata za navedeno radno mjesto obzirom da prijavljeni kandidat/kinja ne ispunjava propisane uvjete .

Ravnatelj:

Miro Alilović,prof.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta:Učitelj/ica Bosanskog jezika i kulture po modelu „C“

Autor: Administrator , 9. 11. 2018. 14:23

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18)

OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

1. UČITELJ/ICA BOSANSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU „C“

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno,

  ukupno 8 sati tjednog radnog vremena

Mjesto rada: Labin

Radno iskustvo: nije važno.

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika („Narodne novine“ broj 47/96 i 56/01).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu (domovnica)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 6 mjeseci

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike.

Na natječaj se  mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103.  st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom  na adresu:

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin,Rudarska 9,Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja ( 09.11. - 17.11.2018.)

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe javnog natječajnog postupka za zapošljavanje i neće se koristiti u druge svrhe.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

   Ravnatelj :

Miro Alilović ,prof.

 

Klasa:112-03/18-01/20

Urbroj:2144-16-18-01-1

Labin,09.11.2018.

 

[više]

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja od 17.10.2018. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 9. 11. 2018. 14:17

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja od 17.10.2018. možete pogledati u privitku.

[više]

Natječaj za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 31. 10. 2018. 14:35

Natječaj je raspisan za stručnog suradnika: pedagoga/pedagoginju ili psihologa/psihologinju ili edukator-rehabilitatora (M/Ž) - određeno i puno radno vrijeme: 1 izvršitelj/ica

Natječaj je otvoren od 31.listopada do 09.studenog 2018.godine.

Tekst Natječaja pročitajte u privitku.

[više]

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta

Autor: Administrator , 17. 10. 2018. 14:50

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18) OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka, (Ž/M) - 1 izvršitelj / ica na određeno puno radno vrijeme – (40 sati  tjedno), do povratka zaposlenika/ce na rad

2.Učitelj/ica povijesti, (Ž/M) - 1 izvršitelj / ica na neodređeno nepuno radno vrijeme  - (20 sati  tjedno)

3.Učitelj/ica engleskog jezika, (Ž/M) - 1 izvršitelj / ica na neodređeno nepuno radno vrijeme - (17 sati tjedno)

4. Učitelj/ica TZK  (Ž/M) -1 izvršitelja / ice na određeno puno radno vrijeme - (40 sati  tjedno), do povratka zaposlenika/ce na rad

5. Učitelj/ica RN u produženom boravku  (Ž/M) - 2 izvršitelja / ice na određeno puno radno vrijeme - (40 sati  tjedno), do kraja nastavne 2018./2019. godine

Uvjeti  za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96,56/01).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu (domovnica)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike.

Na natječaj se  mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103.  st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja ( 17.10. - 25.10.2018.)

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom i naznakom „ZA NATJEČAJ“  dostaviti neposredno ili poštom na adresu :

 

OŠ " Ivo Lola Ribar "

Rudarska 9

52 220 Labin

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe javnog natječajnog postupka za zapošljavanje i neće se koristiti u druge svrhe.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

    Ravnatelj :

Miro Alilović ,prof.

 

Klasa:112-03/18-01/19

Urbroj:2144-16-18-01-1

Labin,17.10.2018.

[više]

Obavijest o rezultatima Javnog poziva za izbor kandidata/kinje za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Administrator , 27. 8. 2018. 13:16

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

Klasa: 112-03/18-01/16

Urbroj:2144-16/18-01-1

Labin,27.08.2018.

 

                                                                     Kandidatima – svima                                             

Predmet: Obavijest o rezultatima Javnog poziva za izbor kandidata/kinje za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju 

OŠ „IVO LOLA RIBAR“ LABIN kao partner u projektu „INkluzivne škole 5+“  raspisala je 14.08.2018. godine javni poziv za popunjavanje radnog mjesta pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju .

Obavještavamo Vas da su Odlukom ravnatelja,a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ,na sjednici održanoj zaključno s danom  27. kolovoza 2018. godine primljeni sljedeći kandidati/kinje u radni odnos na određeno vrijeme:

1.Ketrin Mileta

2.Helena Gobo

3.Tijana Kranjac

4.Silvia Stepančić

 

Ravnatelj:

Miro Alilović,prof.

[više]

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Administrator , 14. 8. 2018. 08:09

KLASA:602-02/18-11/38

URBROJ:2144-16-18-01-1    

DATUM: 14. kolovoza 2018.

 

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OŠ „IVO LOLA RIBAR“ LABIN kao partner u projektu raspisuje

 

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 4

Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred

2018/2019

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

7.c

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

30

2

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

4. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

3

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

3.a

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

20

4

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

1. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

22

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2018/2019.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu sa pojedinom školom sukladno trajanju školske godine 2018./19. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Edukaciju u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“ za školsku godinu 2018./19. organizirat će Grad Pazin dana 23., 24., 27. i 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 15,00 sati u prostorima Spomen doma u Pazinu.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole te moraju biti zaprimljene najkasnije do 21. kolovoza 2018. godine.

 

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

                                                           Ravnatelj

Miro Alilović, prof.

[više]

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 6. 2. 2018. 12:38

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto knjižničar/ka pogledajte u privitku.

[više]

Natječaj: stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 16. 1. 2018. 10:36

Natječaj za popunu radnog mjesta: stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka možete pogledati OVDJE.

[više]

Učitelj/ica matematike i fizike

Autor: Administrator , 27. 10. 2017. 14:38

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnog mjesta

 

                    1. Učitelj/ica matematike i fizike ( Ž/M) ,

 

- 1 izvršitelj / ica,

-puno i određeno radno vrijeme,

-zamjena do povratka zaposlenice na rad

         

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • rodni list
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u izvorniku
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave na adresu :

OŠ " Ivo Lola Ribar "

Rudarska 9

52 220 Labin

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike.

 

Klasa:112-03/17-01/21

Urbroj:2144-16-17-01-1

Labin, 27.10.2017.

 

 

    Ravnatelj :

Miro Alilović ,prof.

[više]

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Administrator , 21. 8. 2017. 08:51

KLASA: 602-02/17-11/37

URBROJ: 2144-16-17-01-1

DATUM: 18.08.2017.

                  

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin kao partner u projektu raspisuje

 

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 2

Mjesto rada: 

                       

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Traži se uključivanje:

Sati/tjedno

1

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

6.c

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

27

2

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

3.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Edukaciju će organizirati Grad Pazin u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

 

                                                           Ravnatelj:

 Miro Alilović, prof.

[više]

 


 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12.,120/12.) te čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14.),a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , Osnovna škola " Ivo Lola Ribar " Labin objavljuje

 

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

Učitelj/ica informatike ,( Ž/M) , pripravnik/ca

     -1 izvršitelj/ica

     - puno i određeno radno vrijeme, trajanje 12 mjeseci

  

Uvjeti : Na temelju čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14.) ,Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12.,120/12.), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.,56/01.)

Uz prijavu potrebno je dostaviti :

 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • rodni list
 • uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci
 • zamolbu, životopis
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave na adresu :

                                               OŠ " Ivo Lola Ribar "

                                               Rudarska 9

                                              52 220 Labin

O rezultatima javnog poziva  kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

Labin, 26.10.2016.

 

    Ravnatelj :

                                                                                                                      Miro Alilović ,prof.

.................................................................................................................................................................................

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

                    1. Učitelj/ica informatike ,( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- puno i neodređeno radno vrijeme,

        -upražnjeno radno mjesto

                  

                  2.Učitelj/ica RN ,( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- puno i određeno radno vrijeme, zamjena,

- do povratka djelatnice na rad

 

                  3.Učitelj/ica talijanskog jezika i književnosti ,( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- puno i određeno radno vrijeme, zamjena,

- do povratka djelatnice na rad

  

Uvjeti : Prema čl. 59. Zakona o radu (NN 149/09.,61/11.,93/14.) , Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 

Svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju
domovnicu
rodni list
uvjerenje o nekažnjavanju
zamolbu
životopis

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam

(8) dana od dana objave na adresu :

OŠ " Ivo Lola Ribar "

Rudarska 9

52 220 Labin

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 13.10.2016.

    Ravnatelj :Miro Alilović ,prof.

.....................................................................................................................................................................................

Grad Pula - Pola prijavitelj je projektnog prijedloga „Zajedno do znanja“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Grad Pula - Pola kao nositelj u projektu Zajedno do znanja raspisuje

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Kompletan poziv možete pročitati OVDJE.

***********************************************************************

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

                                                            NATJEČAJ

                                                                    za radno mjesto

Spremačica , ( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- 4 h/dan,nepuno i neodređeno radno vrijeme,

- upražnjeno radno mjesto

  

Uvjeti : Prema čl. 59. Zakona o radu (NN 149/09.,61/11.,93/14.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) te prema Pravilniku o radu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

-svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju

-domovnicu

-rodni list

-uvjerenje o nekažnjavanju

-zamolbu

-životopis

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam

(8) dana od dana objave na adresu :

 

                                                 OŠ " Ivo Lola Ribar "

                                                     Rudarska 9

                                                     52 220 Labin

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 21.06.2016.

 

 

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica informatike ,( Ž/M) , pripravnik/ca

  - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

     -1 izvršitelj/ica

          - puno i određeno radno vrijeme

  Uvjeti : Na temelju čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14.) ,Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12.,120/12.), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.,56/01.)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci

- zamolbu, životopis

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam

( 8 ) dana od dana objave na adresu :

 

                                               OŠ " Ivo Lola Ribar "

                                               Rudarska 9

                                              52 220 Labin

            

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 06.04.2016.

 

Uz srdačan pozdrav,

    Ravnatelj :

                                                                                                                   Miro Alilović ,prof.

**********************************************************************************************************************************************************

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica tjelesno zdravstvene kulture,TZK ,( Ž/M) , pripravnik/ca

  - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

  -1 izvršitelj/ica

  - puno i određeno radno vrijeme

       

Uvjeti : Prema čl. 59. Zakona o radu (NN 149/09.,61/11.,93/14.) , Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,15/12.,16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-domovnicu

-rodni list

-uvjerenje o nekažnjavanju

-zamolbu

- životopis

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam

(8) dana od dana objave na adresu :

 

                                         OŠ " Ivo Lola Ribar "

                                          Rudarska 9

                                         52 220 Labin

            

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 22.02.2016.

 

Uz srdačan pozdrav,

    Ravnatelj :

                                                                                                                   Miro Alilović ,prof.

......................................................................................................................................................................................................

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica RN ,( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- puno i određeno radno vrijeme, zamjena,

- do povratka na rad odsutne učiteljice

  

Uvjeti : Prema čl. 59. Zakona o radu (NN 149/09.,61/11.,93/14.) , Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-domovnicu

-rodni list

-uvjerenje o nekažnjavanju

-zamolbu

-životopis

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave na adresu :

 

OŠ " Ivo Lola Ribar "

Rudarska 9

52 220 Labin

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 08.02.2016.

 

Uz srdačan pozdrav,

    Ravnatelj :

Miro Alilović ,prof.

 

*****************************************************************************************************************************

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/853- 354

e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

 KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA

NA NATJEČAJ

 -SVIMA-

 

Predmet:  Obavijest o poništenju natječaja

                - dostavlja se

Poštovani/a,

obavještavamo Vas  o poništenju natječaja Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) objavljenog  22.siječnja 2016. godine te donesenu Odluku  (KLASA: 112-01/16-01/08; URBROJ:2144-16/16-01-1)) koju dostavljamo u prilogu.

Originale dokumenata možete preuzeti u tajništvu Škole svaki radni dan od 08:00-13:00 sati.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                             Ravnatelj:

Miro Alilović,prof.

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Oglasna ploča
 
Korisni linkovi
 
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 5. 2011.

Ukupno: 508687
Ovaj mjesec: 600
Ovaj tjedan: 47
 
 > Natječaji za zapošljavanje
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin / Rudarska 9, HR-52220 Labin / www.os-ilribar-labin.skole.hr / ured@os-ilribar-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju