preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

vijesti

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Administrator , 9. 8. 2022. 08:14

Republika Hrvatska

Istarska županija

                       Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

           Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                 e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

KLASA: 112-02 /22-01/04

URBROJ: 2144-16-22-01-1

Labin, 09. kolovoz 2022. godine

 

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

U sklopu projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju II (RAST II)“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza „V.“ temeljem poziva UP.03.2.1.07. Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 4

 • Mjesto rada:  Labin

                   

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2022/2023

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1.

 

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

 

8.r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

30

2.

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

 

3. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

22

   3.

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

 

7.r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

30

4.

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

 

4.r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

24

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2022/2023.

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi mora biti osoba koja ima minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak,
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2022. godine do lipnja 2023. godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • životopis,
 • rodni list,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • elektronički ispis radno – pravnog statusa sa HZMO - a,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

 • kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja pisanog ugovora kandidat/kandidatkinja će priložiti izvornik.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost (privolu) Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar Labin“ da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama školske ustanove.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je zaključno s danom 17. kolovoza 2022. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu školske ustanove.

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi prije početka rada.

Edukaciju će organizirati Grad Labin u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Labinu prije početka nastave.

Kandidati koji su već završili program edukacije za poslove PUN/SKP trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju  te nisu obvezni pohađati edukaciju.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školskom ustanovom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka koji provodi odabrana škola.

                                                                               Ravnatelj školske ustanove:

Miro Alilović, prof., savjetnik

 [više]

Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj od 11. do 19. svibnja 2022. godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 13. 6. 2022. 13:18

             Poštovani/e,

ravnatelj škole donosi odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj od 11. do 19. svibnja 2022. godine. Odluku možete pročitati OVDJE

                                                                                     Ravnatelj:

                                                                       Miro Alilović, prof.savjetnik

 

 

 [više]

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Autor: Administrator , 2. 6. 2022. 13:38

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                               Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                                             Rudarska 9, Labin 52220

                               e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Temeljem članka 11 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Povjerenstvo za vrednovanje  kandidata Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA  NA RAZGOVOR

(INTERVJU)

Povjerenstvo poziva na razgovor ( intervju )  kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 11.5.2022. godine(KLASA:112-01/22-01/18; URBROJ:2144-16-22-01-1) na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Istek roka za podnošenje prijava  bio je dana 19.05.2022.  godine.

 

Razgovor ( intervju ) s kandidatima/kinjama za popunu radnih mjesta po objavljenom natječaju  održati će se  dana 08. lipnja 2022. godine (srijeda) u prostorijama Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin , Rudarska 9, Labin  prema sljedećem rasporedu:

 1. UČITELJ/ICA RN

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do povratka zaposlenika/ce na rad, a najkasnije do kraja školske godine 2021. / 2022.

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA/KINJE

VRIJEME DOLASKA

1.

Dejan Kosanović

9.30

2.

Zdenka Antolin

9.45

 

Za kandidata/kinju koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj te se  više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

 

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet osobe prije provjere. Nakon utvrđivanja identiteta, Povjerenstvo će započeti s prozivanjem kandidata i provjerom.

Bodovanje je u rasponu od 0-5.

 

Povjerenstvo u razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese te motivaciju za rad u školskoj ustanovi.

 

Nakon obavljenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere  za svakog kandidata/kinju te utvrđuje rang listu prema ostvarenom ukupnom zbroju bodova članova Povjerenstva.

Povjerenstvo će rezultate provjere objaviti na web stranici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin, http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/ u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“. 

 

   

    POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA/KINJA

 

_____________________________________________

 

MP

KLASA: 112-02/22-01/03

URBROJ:2144-16-22-01-1

Labin, 02.06.2022.

 

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Na temelju članka 9 - 12 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi

„ Ivo Lola Ribar “ Labin, a vezano uz raspisani natječaj objavljen dana 11.05.2022. godine (KLASA:112-01/22-01/18; URBROJ:2144-16-22-01-1) za popunu radnih mjesta , Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  objavljuje

 

SARŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA,

PRAVNE   I DRUGE  IZVORE ZA PRIPREMU  KANDIDATA/KINJA

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Labin, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja.

Provjera se  sastoji  od razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Provjeri  ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta, Povjerenstvo će započeti s intervjuom kandidata/kinja.

Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere za svakog kandidata koji je pristupio provjeri.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 )

2. Statut i Pravilnik o kućnom redu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

3.Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.
4. Pravilnik o zaštiti na radu
5. Snalaženje u svakodnevnim situacijama iz djelokruga rada

 

POSEBNI DIO:

Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

 

 [više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Administrator , 11. 5. 2022. 13:30

                               Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

 

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) , sukladno odredbama Pravilnika o radu i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA RN

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do povratka zaposlenika/ce na rad, a najkasnije do kraja školske godine 2021. / 2022.

 

Mjesto rada: Labin

 

Osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima

odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

 

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji_popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

branitelji_popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu školske ustanove :

 

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, Labin 52220, s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja .

 

Natječaj važi od dana 11.05.– 19.05.2022. godine.

 

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

 

Školska ustanova  će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

                                                                                                  Ravnatelj :

                                                                                Miro Alilović , prof., savjetnik

                                                                                _________________________

                                                                                                                                               

                                                                                                         MP

 

KLASA:112-01/22-01/18

URBROJ:2144-16-22-01-1

Labin,11.05.2022.

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 25.03. - 02.04.2022. GODINE

Autor: Administrator , 28. 4. 2022. 18:27

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                   Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

KLASA:112-02/22-01/2

URBROJ:2144-16-22-01-8

Labin, 27.04.2022.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA

PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 25.03. - 02.04.2022. GODINE

 

  KANDIDATIMA

-SVIMA-

 

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su dostavili prijave na natječaj objavljen dana

25.03. - 02.04.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

( Burza rada ) i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin,  o rezultatima provedenog natječaja.

 

Temeljem  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin, provedenog postupka vrednovanja i  Izvješća Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje , na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost Školskog odbora, na održanoj elektronskoj sjednici dana 25./26. 04.2022. godine, izabrani su  sljedeći kandidati/kinje:

 

1. SPREMAČ / ICA

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena

 

Begzada Hasanović

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena

 

Elvira Zajc

 

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima/kinjama  na iskazanom interesu za rad u 

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

                                                                          S poštovanjem,

 Ravnatelj:

Miro Alilović, prof., savjetnik

 

_____________________________

                                                                                           MP

 

 [više]

Poziv kandidatima na razgovor (intervju)

Autor: Administrator , 12. 4. 2022. 14:04

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                                             Rudarska 9, Labin 52220

                               e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Temeljem članka 11 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Povjerenstvo za vrednovanje  kandidata Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA  NA RAZGOVOR

(INTERVJU)

 

Povjerenstvo poziva na razgovor ( intervju )  kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 25.3.2022. godineKLASA:112-02/22-01/1; URBROJ:2144-16-22-01-1) na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Istek roka za podnošenje prijava  bio je dana 02.04.2022.  godine.

 

Razgovor ( intervju ) s kandidatima/kinjama za popunu radnih mjesta po objavljenom natječaju  održati će se  dana 20. travnja 2022. godine (srijeda) u prostorijama Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin , Rudarska 9, Labin  prema sljedećem rasporedu:

 

1.  SPREMAČICA

 

-- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena

 

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA/KINJE

VRIJEME DOLASKA

1.

Karla  Verbanac

9.00

2.

Lorena Radojčić

9.15

3.

Begzada Hasanović

9.30

4.

Elvira Zajc

9.45

 

Za kandidata/kinju koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj te se  više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

 

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet osobe prije provjere. Nakon utvrđivanja identiteta, Povjerenstvo će započeti s prozivanjem kandidata i provjerom.

Bodovanje je u rasponu od 0-5.

 

Povjerenstvo u razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese te motivaciju za rad u školskoj ustanovi.

 

Nakon obavljenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere  za svakog kandidata/kinju te utvrđuje rang listu prema ostvarenom ukupnom zbroju bodova članova Povjerenstva.

 

Povjerenstvo će rezultate provjere objaviti na web stranici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin, http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/ u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“. 

 

   

    POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA/KINJA

 

_____________________________________________

 

 

MP

 

 

KLASA: 112-02/22-01/02

URBROJ:2144-16-22-01-1

Labin, 12.04.2022.

 

 

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Na temelju članka 9 - 12 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi

„ Ivo Lola Ribar “ Labin, a vezano uz raspisani natječaj objavljen dana 25.03.2022. godine (KLASA:112-02/22-01/1; URBROJ:2144-16-22-01-1) za popunu radnih mjesta , Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  objavljuje

 

SARŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA,

PRAVNE   I DRUGE  IZVORE ZA PRIPREMU  KANDIDATA/KINJA

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Labin, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja.

Provjera se  sastoji  od razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Provjeri  ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta, Povjerenstvo će započeti s intervjuom kandidata/kinja.

Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere za svakog kandidata koji je pristupio provjeri.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 )

2. Statut i Pravilnik o kućnom redu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

3.Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.
4. Pravilnik o zaštiti na radu
5. Snalaženje u svakodnevnim situacijama iz djelokruga rada

 

POSEBNI DIO:

Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Administrator , 25. 3. 2022. 11:08

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) , sukladno odredbama Pravilnika o radu i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. SPREMAČ / ICA

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena

VRSTA RADNOG MJESTA: radno mjesto IV. vrste

Uvjeti:  Završena osnovna škola

Mjesto rada: Labin

 

Osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o radu i drugim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

 

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

branitelji_pravo prednosti

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

branitelji_popis dokaza za ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu školske ustanove :

 

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, Labin 52220, s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja .

Natječaj važi od dana 25.03. – 02.04.2022. godine.

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

 

Školska ustanova  će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

   Ravnatelj :

Miro Alilović , prof., savjetnik

_______________________________

                                                                                    MP

KLASA:112-02/22-01/1

URBROJ:2144-16-22-01-1

Labin,25.03.2022.

 [više]

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA OSNOVNE ŠKOLE „ IVO LOLA RIBAR “ LABIN Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 10. 3. 2022. 09:47

                                                 Republika Hrvatska

                                                   Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

 

KLASA: 007-04/22-02/05

URBROJ:2144-16-22-01-5

Labin, 10. ožujka 2022.

 

           Temeljem  članka 10 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) na mrežnoj stranici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin,  dana 10. ožujka 2022. godine objavljuje se

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

OSNOVNE ŠKOLE „ IVO LOLA RIBAR “ LABIN

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljen je dana 28. siječnja 2022. godine u  „Narodnim Novinama“ i mrežnoj stranici školske ustanove.

Školski odbor je na sjednici održanoj dana 15. veljače 2022. godine donio jednoglasnu

Odluku o imenovanju ravnatelja Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin

 1. G. Miro Alilović , prof., savjetnik imenuje se ravnateljem Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin na vrijeme od pet (5) godina.

Suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na dostavljenu Odluku o imenovanju ravnatelja u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću na istu te se sukladno članku 127 stavku 14 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20), smatra da je suglasnost dana.

Sukladno navedenom, Odluka o imenovanju ravnatelja od dana 15. veljače 2022. godine

(KLASA: 007-04/22-02/04; URBROJ:2144-16-22-01-4) stupila je na snagu dana

06.03.2022. godine.

Predsjednica Školskog odbora:

Katija Tefik – Baćac, dipl. uč.

_______________________________

                                                                       MP

Dostaviti:

 1. Miro Alilović
 2. Oglasna ploča i mrežna stranica školske ustanove
 3. Pismohrana, ovdje

 

 [više]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole "Ivo Lola Ribar" Labin

Autor: Administrator , 28. 1. 2022. 16:59

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i članka 103. Statuta Osnovne škole „ Ivo Lola Ribar „ Labin , Školski odbor Osnovne škole „ Ivo Lola Ribar „ Labin raspisuje

 

                                                            NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole „ Ivo Lola Ribar „ Labin

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona ili  temeljem dokaza o oslobađanju od polaganja istog.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1.)
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.  podstavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja istog
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO

i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave Natječaja)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (Odluke o imenovanju)

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja /ice su poznavanje stranog jezika , osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se: diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom, potvrdom o završenom obrazovanju i edukaciji stranog jezika, javnom ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika ovlaštene ustanove ili drugom javnom ispravom

 2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na pojedinim projektima

Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Osnovna škola „ Ivo Lola Ribar „ Labin ,Rudarska 9 , Labin 52220 s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

                                            OSNOVNA ŠKOLA „ IVO LOLA RIBAR " LABIN

                                                     PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

                                                              Katija Tefik - Baćac , dipl. uč.

 

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 10.12. - 18.12.2021. GODINE

Autor: Administrator , 21. 1. 2022. 16:17

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                                   Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

KLASA:112-01/22-01/01

URBROJ:2144-16-22-01-1

Labin, 19.01.2022.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA

PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 10.12. - 18.12.2021. GODINE

 

  KANDIDATIMA

-SVIMA-

 

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su dostavili prijave na natječaj objavljen dana

10. - 18.12.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

( Burza rada) i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin,  o rezultatima provedenog natječaja.

 

Temeljem  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin, provedenog postupka vrednovanja i  Izvješća Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje , na prijedlog ravnatelja i uz jednoglasnu suglasnost Školskog odbora, na održanoj sjednici dana 13.01.2022. godine, izabrani su  sljedeći kandidati/kinje:

1.UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjednog radnog vremena

- Olivera Vranić, str. spec. ing. građevine

2.UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do kraja nastavne godine 2021./2022.

- Karla Batelić Bečiri, mag. primarnog obrazovanja

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima/kinjama  na iskazanom interesu za rad u 

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

S poštovanjem,

 Ravnatelj:

Miro Alilović, prof.

_____________________________

MP

 [više]

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Autor: Administrator , 3. 1. 2022. 17:04

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                               Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                                             Rudarska 9, Labin 52220

                               e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

Temeljem članka 11 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA  NA RAZGOVOR

(INTERVJU)

 

Povjerenstvo poziva na razgovor ( intervju )  kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 10.12.2021. godine (KLASA:112-01/21-01/61; URBROJ:2144-16-21-01-1) na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Istek roka za podnošenje prijava  bio je dana 18.12.2021.  godine.

Razgovor ( intervju ) s kandidatima/kinjama za popunu radnih mjesta po objavljenom natječaju  održati će se dana 07.01.2022. godine ( petak ) u prostorijama Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin, Rudarska 9, Labin  uz poštivanje svih epidemioloških mjera prema sljedećem rasporedu:

 

1.UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjednog radnog vremena

 

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA/KINJE

VRIJEME DOLASKA

1.

Olivera Vranić

8.30

2.

Dean Tomić

8.45

3.

Ljiljana Ljubić

9.00

 

2.UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do kraja nastavne godine 2021./2022.

 

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA/KINJE

VRIJEME DOLASKA

1.

Barbara Draščić Kutlača

9.30

2.

Karla Batelić Bećiri

9.45

3.

Magdalena Ilišević

10.00

4.

Anika Žudih

10.15

 

Za kandidata/kinju koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj te se  više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Mole se kandidati da obvezno nose masku i da ne ulaze u školsku ustanovu već da na ulaznim vratima pričekaju poziv člana Povjerenstva.

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet osobe prije provjere. Nakon utvrđivanja identiteta, Povjerenstvo će započeti s prozivanjem kandidata i provjerom. Bodovanje je u rasponu od 0-5. Povjerenstvo u razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese te motivaciju za rad u školskoj ustanovi.

Nakon obavljenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere  za svakog kandidata/kinju te utvrđuje rang listu prema ostvarenom ukupnom zbroju bodova članova Povjerenstva.

 

Povjerenstvo će rezultate provjere objaviti na web stranici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin, http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/ u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“. 

 

                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA/KINJA

                                    _____________________________________________

 

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ:2144-16-22-01-1

Labin, 03.01.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Administrator , 10. 12. 2021. 16:38

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) , sukladno odredbama Pravilnika o radu i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjednog radnog vremena

 

 1. UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do kraja nastavne godine 2021./2022.

 

Mjesto rada: Labin

 

Osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima

odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

 

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednnosti pri zapošaljavanju

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu školske ustanove :

 

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, Labin 52220, s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja .

 

Natječaj važi od dana 10.12.– 18.12.2021. godine.

 

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

 

Školska ustanova  će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

   Ravnatelj :

Miro Alilović , prof.

_______________________________

MP

KLASA:112-01/21-01/61

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin,10.12.2021.

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 25.10. - 02.11.2021. GODINE

Autor: Administrator , 23. 11. 2021. 06:38

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                                   Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

KLASA:112-01/21-01/55

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin, 22.11.2021.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA

PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 25.10. - 02.11.2021. GODINE

 

 

  KANDIDATIMA

-SVIMA-

 

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su dostavili prijave na natječaj objavljen dana

25.10. - 02.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

( Burza rada) i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin,  o rezultatima provedenog natječaja.

 

Temeljem  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin, provedenog postupka vrednovanja i  Izvješća Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje , na prijedlog ravnatelja i uz jednoglasnu suglasnost Školskog odbora, na održanoj elektronskoj sjednici dana 19.11.2021. godine, izabrani su  sljedeći kandidati/kinje:

 

1.UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

-3 (tri) izvršitelja/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do kraja nastavne godine 2021./2022.

 

- Karla Peršić, mag. primarnog obrazovanja

-Andrea Basaneže Kos, mag. primarnog obrazovanja

-Selma Kehonjić , mag. primarnog obrazovanja

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do kraja kalendarske godine 2021.

- Karla Batelić Bečiri, mag. primarnog obrazovanja

 

2.UČITELJ/ICA POVIJESTI

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena,

do povratka zaposlenika/ce na rad

Mateo Trošelj, mag. educ. filoz. i pov.

 

3.UČITELJ/ICA BOSANSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU „C“

Emina Kahrimanović, prof. knjiž. naroda BIH i bos.,hrv. i srp. jezika

 

4.  DOMAR/ICA

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Nije bilo prijavljenih kandidata/kinja.

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima/kinjama  na iskazanom interesu za rad u 

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

S poštovanjem,

 

 Ravnatelj:

Miro Alilović, prof.

_____________________________

                                                                                    MP

 

 [više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Administrator , 10. 11. 2021. 11:51

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) , sukladno odredbama Pravilnika o radu i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena,

do povratka zaposlenika/ce na rad

Mjesto rada: Labin

Osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima

 

 

odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

 

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu školske ustanove :

 

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, Labin 52220, s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja .

 

Natječaj važi od dana 10.11.– 18.11.2021. godine.

 

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

 

Školska ustanova  će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

                                                                                                 Ravnatelj :

                                                                                         Miro Alilović , prof.

                                                                                                                                                                                                         _______________________________

 

                                                                                                        MP

KLASA:112-01/21-01/56

URBROJ:2144-16-21-01-1

 [više]

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Autor: Administrator , 8. 11. 2021. 17:26

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                               Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                                             Rudarska 9, Labin 52220

                               e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Temeljem članka 11 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA  NA RAZGOVOR

(INTERVJU)

 

Povjerenstvo poziva na razgovor ( intervju )  kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 25.10.2021. godine (KLASA:112-01/21-01/39; URBROJ:2144-16-21-01-1)  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Istek roka za podnošenje prijava  bio je dana 02.11.2021.  godine.

Razgovor ( intervju ) s kandidatima/kinjama za popunu radnih mjesta po objavljenom natječaju  održat će se  dana 12.11.2021. godine ( petak ) u prostorijama Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin , Rudarska 9, Labin  uz poštivanje svih epidemioloških mjera prema sljedećem rasporedu:

 

1.UČITELJ/ICA POVIJESTI

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena,

do povratka zaposlenika/ce na rad

 

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA/KINJE

VRIJEME DOLASKA

1.

Mateo Trošelj

8.00

2.

Branimir Mandac

8.15

3.

Anna –Maria Gumienna

8.30

 

2. UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

 

-3 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do kraja nastavne godine 2021./2022.

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do kraja kalendarske godine 2021.

 

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA/KINJE

VRIJEME DOLASKA

1.

Jasmina Borić

9.00

2.

Stefani Floričić

9.15

3.

Karla Batelić Bećiri

9.30

4.

Karla Peršić

9.45

5.

Andrea Basaneže Kos

10.00

6.

Selma Kehonjić

10.15

 

 

1. UČITELJ/ICA BOSANSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU „C“

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjednog radnog vremena

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA/KINJE

VRIJEME DOLASKA

1.

Emina Kahrimanović

10.30

 

Za kandidata/kinju koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj te se  više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Mole se kandidati da obvezno nose masku i da ne ulaze u školsku ustanovu već da na ulaznim vratima sačekaju poziv člana Povjerenstva.

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

 

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet osobe prije provjere. Nakon utvrđivanja identiteta, Povjerenstvo će započeti s prozivanjem kandidata i provjerom. Bodovanje je u rasponu od 0-5. Povjerenstvo u razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese te motivaciju za rad u školskoj ustanovi.

Nakon obavljenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere  za svakog kandidata/kinju te utvrđuje rang listu prema ostvarenom ukupnom zbroju bodova članova Povjerenstva.

 

Povjerenstvo će rezultate provjere objaviti na web stranici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin, http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/ u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“. 

 

 

    POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA/KINJA

_____________________________________________

 

 

KLASA: 112-01/21-01/51

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin, 08.11.2021.

 

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Na temelju članka 9 -12 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Labin, a vezano uz raspisani natječaj objavljen dana 25.10.2021. godine (KLASA:112-01/21-01/39; URBROJ:2144-16-21-01-1)  za popunu radnih mjesta , Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  objavljuje

SARŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA,

PRAVNE   I DRUGE  IZVORE ZA PRIPREMU  KANDIDATA/KINJA

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Labin, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja.

Provjera se  sastoji  od razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Provjeri  ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta ,Povjerenstvo će započeti s intervjuom kandidata/kinja.

Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere za svakog kandidata koji je pristupio provjeri.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja su:

OPĆI DIO:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 )

2. Statut i Pravilnik o kućnom redu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

3.Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.
4. Zakon o zaštiti na radu
5. Snalaženje u svakodnevnim situacijama iz djelokruga rada

 

POSEBNI DIO:

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN  112/10, 82/19. 43/20 i 100/21)

 [više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Administrator , 25. 10. 2021. 20:25

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) , sukladno odredbama Pravilnika o radu i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

                                               N  A  T  J  E  Č A J

                                         za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

 

-3 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do kraja nastavne godine 2021./2022.

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, do kraja kalendarske godine 2021.

 

2. UČITELJ/ICA POVIJESTI

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena,

do povratka zaposlenika/ce na rad

 

3. UČITELJ/ICA BOSANSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU „C“

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjednog radnog vremena

 

4.  DOMAR/ICA

 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

Mjesto rada: Labin

 

Osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

- Uvjet za domara/ložača/školskog majstora je završena srednja škola tehničke struke te  posebni uvjeti: uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti  za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada  i uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja prema posebnim propisima.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

 

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji - ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu školske ustanove :

 

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja .

 

Natječaj važi od dana 25.10.– 02.11.2021. godine.

 

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

 

Školska ustanova  će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

   Ravnatelj :

Miro Alilović , prof.

_______________________________

 

MP

KLASA:112-01/21-01/39

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin,25.10.2021.

 

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 02.09. - 09.09.2021. GODINE

Autor: Administrator , 28. 9. 2021. 13:16

Istarska županija

                                   Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

KLASA:112-01/21-01/35

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin,28.09.2021.

 

 

  KANDIDATIMA

-SVIMA-

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su dostavili prijave na natječaj objavljen dana

02.09.-09.09.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

( Burza rada) i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin,  o rezultatima provedenog natječaja.

 

Temeljem  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin, provedenog postupka vrednovanja i  Izvješća Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje , na prijedlog ravnatelja i uz jednoglasnu suglasnost Školskog odbora, na održanoj elektronskoj sjednici dana 27.09.2021. godine, izabrani su  sljedeći kandidati/kinje:

 

1.UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena,

Jelena Gregov, mag. geografije , VSS ( VII/1)

 

2.UČITELJ/ICA POVIJESTI

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena,

do povratka zaposlenika/ce na rad

 

Bruno Vignjevac, mag. edukac. povijesti i filozofije, VSS ( VII/1)

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima/kinjama  na iskazanom interesu za rad u 

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

S poštovanjem,

 Ravnatelj:

Miro Alilović, prof.

_____________________________

MP

 [više]

Sadržaj i način provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja

Autor: Administrator , 17. 9. 2021. 17:07

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

Sadržaj i način provjere, pravni i drugi izvori za pripremu

kandidata/kinja

 

 Na temelju članka 9 -12 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi

„Ivo Lola Ribar“ Labin, a vezano uz raspisani natječaj objavljen dana 02.09.2021. godine ( KLASA:112-01/21-01/27; URBROJ:2144-16-21-01-1)  za popunu radnih mjesta , Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  objavljuje

 

SARŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA,

PRAVNE   I DRUGE  IZVORE ZA PRIPREMU  KANDIDATA/KINJA

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Labin, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja.

Provjera se  sastoji  od razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Provjeri  ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta ,Povjerenstvo će započeti s intervjuom kandidata/kinja.

Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere za svakog kandidata koji je pristupio provjeri.

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja su:

OPĆI DIO:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 )

2. Statut i Pravilnik o kućnom redu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

3.Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.
4. Pravilnik o zaštiti na radu
5. Snalaženje u svakodnevnim situacijama iz djelokruga rada

POSEBNI DIO:

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

 [više]

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Autor: Administrator , 17. 9. 2021. 17:04

 

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                 Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                                               e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

Temeljem članka 11 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA  NA RAZGOVOR

(INTERVJU)

Povjerenstvo poziva na razgovor (intervju )  kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 02.09.2021. godine ( KLASA:112-01/21-01/27; URBROJ:2144-16-21-01-1)  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Istek roka za podnošenje prijava  bio je dana 09.09.2021.  godine. Razgovor (intervju ) s kandidatima/kinjama za popunu radnih mjesta po objavljenom natječaju  održat će se  dana 21.09.2021. godine (utorak) u prostorijama Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin , Rudarska 9, Labin  uz poštivanje svih epidemioloških mjera prema sljedećem rasporedu:

UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena,

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA/KINJE

VRIJEME DOLASKA

1.

Dragana

Marjanović Maran

U 8.00 SATI

 

2.

Jelena

Gregov

U 8.20 SATI

 

3.

Dejan

Levančić

U 8.40 SATI

 

4.

Radojka Marinković

U  9.00 SATI

 

5.

Josipa

Puzar

U  9.20 SATI

 

 UČITELJ/ICA POVIJESTI

 -1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena,do povratka zaposlenika/ce na rad

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA/KINJE

VRIJEME DOLASKA

1.

Josipa

Marić

U 10.00 SATI

 

2.

Bruno

Vignjevac

U 10.20 SATI

 

 Za kandidata/kinju koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj te se  više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Mole se kandidati da obvezno nose masku i da ne ulaze u školsku ustanovu već da na ulaznim vratima sačekaju poziv člana Povjerenstva.

PRAVILA VREDNOVANJA:

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet osobe prije provjere .Nakon utvrđivanja identiteta, Povjerenstvo će započeti s prozivanjem kandidata i provjerom. Bodovanje je u rasponu od 0-5. Povjerenstvo u razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese te motivaciju za rad u školskoj ustanovi.

Nakon obavljenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere  za svakog kandidata/kinju te utvrđuje rang listu prema ostvarenom ukupnom zbroju bodova članova Povjerenstva.

Povjerenstvo će rezultate provjere objaviti na web stranici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin, http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/ u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“.     

                               POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA/KINJA

                                       _____________________________________________

 KLASA: 112-01/21-01/32

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin,15.09.2021.

 [više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Administrator , 2. 9. 2021. 15:49

 Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) , sukladno odredbama Pravilnika o radu i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena,

 

2. UČITELJ/ICA POVIJESTI

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena,

do povratka zaposlenika/ce na rad

 

Mjesto rada: Labin

 

Osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike,a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

branitelji - ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošaljavanju

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu Škole :

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja .

Natječaj važi od dana 02.09.– .09.09.2021. godine.

 

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

 

Školska ustanova  će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

   Ravnatelj :

Miro Alilović , prof.

_______________________________

 

MP

KLASA:112-01/21-01/27

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin,02.09.2021.

 

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja

Autor: Administrator , 26. 8. 2021. 18:15

 

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin                   

                         Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

KLASA: 602-02/21-11/60

URBROJ: 2144-16-21-01-1

Labin, 26. kolovoza 2021.                                                              

  Kandidatima

– SVIMA-                                                                 

 

Obavijest o rezultatima Javnog poziva za izbor kandidata/kinje za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin kao partner u projektu „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ raspisala je dana 11.08.2021. godine javni poziv za za popunjavanje radnog mjesta pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju .

Broj traženih osoba: 3

Mjesto rada:  Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

1. OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin, Rudarska 9, 52220 Labin - 7.r. - pomoćnik u nastavi za jednog učenika - 30 h tjedno

2.OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin, Rudarska 9, 52220 Labin  - 2.r. - pomoćnik u nastavi za jednog učenika - 22 h tjedno

3. OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin, Rudarska 9, 52220 Labin - 6.r. - pomoćnik u nastavi za jednog učenika - 27 h tjedno

 

Rok za prijavu bio je najkasnije do 19.08.2021. godine. 

Obavještavamo Vas da su Odlukom ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost Školskog odborana sjednici  održanoj dana 25/26.08.2021. godine, primljeni sljedeći kandidati/kinje:

 

1. Helena Gobo

2.Tanja Milevoj Mirković

3.Melita Škopac

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima/kinjama  na iskazanom interesu za rad u

OŠ „ Ivo Lola Ribar“ Labin.

Ravnatelj:

Miro Alilović, prof.

______________________________

 [više]

Obavijest o poništenju natječaja

Autor: Administrator , 25. 8. 2021. 15:30

Republika Hrvatska

Istarska županija

                        Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                  e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

         

Na temelju članaka 114 i 125 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl. 119. Statuta , ravnatelj školske ustanove OŠ “Ivo Lola Ribar” Labin  donosi

ODLUKU

I.

Poništava se natječaj zbog proceduralne greške objavljen dana 16.08.24.08.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove OŠ “Ivo Lola Ribar” Labin te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  za popunu radnih mjesta:

1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena,

2. UČITELJ/ICA FIZIKE

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 24 sati tjednog radnog vremena,

3.UČITELJ/ICA POVIJESTI

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena,

do povratka zaposlenika/ce na rad

                                                               II.

Ova Odluka objavljuje se na na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove

OŠ “Ivo Lola Ribar” Labin i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te stupa na snagu danom donošenja

                                                                 Ravnatelj:

                                                            Miro Alillović, prof

                                                         __________________________

                                                                         MP

 

KLASA:602-01/21-01/11

URBROJ:2144-16-21-01-1

U Labinu, 25.08.2021.

 

                                     

 [više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Administrator , 16. 8. 2021. 17:53

 

                                          Republika Hrvatska

                                             Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) , sukladno odredbama Pravilnika o radu i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena,

 

2. UČITELJ/ICA FIZIKE

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 24 sati tjednog radnog vremena,

 

2. UČITELJ/ICA POVIJESTI

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena,

do povratka zaposlenika/ce na rad

 

Mjesto rada: Labin

Osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike,a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17,98/19,84/21)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

branitelji- ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18,32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19) dužni su dostaviti sve dokaze o pravu prednosti na koje se pozivaju prema navedenom Zakonu

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu Škole :

 

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja .

Natječaj važi od dana 16.08.24.08.2021. godine.

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

 

Školska ustanova  će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

   Ravnatelj :

Miro Alilović , prof.

_______________________________

 

MP

KLASA:112-03/21-01/27

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin,16.08.2021.

 [više]

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Administrator , 11. 8. 2021. 08:42

 REPUBLIKA HRVATSKA

   ISTARSKA ŽUPANIJA

         

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                   Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                                        e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

KLASA: 602-02/21-11/45

URBROJ: 2144-16-21-01-1

Labin, 11. kolovoza 2021.

 JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

  U sklopu projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“  koji se provodi u okviru instrumenta  Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI

           

Broj traženih osoba: 3

 • Mjesto rada:  Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                       

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2021/2022

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1.

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

7.r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

30

2.

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

2. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

22

3.

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

6.r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

27

 

·         Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2021/2022.

 

UVJETI:

·         Pomoćnik u nastavi mora biti osoba koja ima minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

·         Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.

·         Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2021. godine do lipnja 2022. godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

·         dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),

·         dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),

·         životopis,

·         rodni list,

·         uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

·         elektronički ispis radne knjižice,

·         potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja pisanog ugovora kandidat/kandidatkinja će priložiti izvornik.

 Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je zaključno s 19. kolovoza 2021. godine.

 Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole.

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

 Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 Edukaciju će organizirati Grad Pazin dana od 1. do 3. rujna 2021. godine u poslijepodnevnim satima u prostorijama Spomen doma u Pazinu.

 Kandidati koji su već završili program edukacije za poslove PUN/SKP trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka koje provodi odabrana škola.

 

  

Ravnatelj:

Miro Alilović, prof.

_____________________________

MP

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU

Autor: Administrator , 20. 4. 2021. 12:19

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

KLASA:112-03/21-01/15

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin, 20.04.2021.

 

PREDMET: OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU

                     OD 24.03. - 01.04.2021. GODINE

 

  KANDIDATIMA

-SVIMA-

 

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su dostavili prijave na natječaj objavljen dana

24.03. - 01.04.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

( Burza rada) i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin,  o rezultatima provedenog natječaja.

Temeljem  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin, provedenog postupka vrednovanja i  Izvješća Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje , na prijedlog ravnatelja i uz jednoglasnu suglasnost Školskog odbora, na održanoj elektronskoj sjednici dana 16.04. 2021. godine, izabrani su  sljedeći kandidati/kinje:

 

1. UČITELJ/ICA FIZIKE

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjednog radnog vremena,

zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad, a najduže do kraja nastavne godine 2020./2021.

 

 • Olivera Vranić , stručna specijalistica inženjerka građevine,
 • klapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme-nestručno

 

                                                                                                            S poštovanjem,

 Ravnatelj:

Miro Alilović, prof.

 

_____________________________

                                                                                     MP

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima/kinjama  na iskazanom interesu za rad u  OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

 [više]

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Autor: Administrator , 6. 4. 2021. 14:28

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

 

Temeljem članka 11 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA  NA RAZGOVOR

(INTERVJU)

 

Povjerenstvo poziva na razgovor (intervju )  kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 24.03.2021.  godine ( KLASA:112-03/21-01/07; URBROJ:2144-16-21-01-1)  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Istek roka za podnošenje prijava  bio je dana 01.04.2021. godine.

 

Razgovor (intervju ) s kandidatima/kinjama za popunu radnih mjesta po objavljenom natječaju  održati će se  dana 12.04.2021. godine (ponedjeljak) u prostorijama Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin , Rudarska 9, Labin  uz poštivanje svih epidemioloških mjera prema sljedećem rasporedu:

 

1. UČITELJ/ICA FIZIKE

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjednog radnog vremena,

zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad, a najduže do kraja nastavne godine 2020./2021.

 1. Olivera Vranić - U 8.00 SATI

 

Za kandidata/kinju koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj te se  više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Mole se kandidati da obvezno nose masku i da ne ulaze u školsku ustanovu već da na ulaznim vratima sačekaju poziv člana Povjerenstva.

PRAVILA VREDNOVANJA:

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet osobe prije provjere .

 

Nakon utvrđivanja identiteta, Povjerenstvo će započeti s prozivanjem kandidata i provjerom.

Bodovanje je u rasponu od 0-5.        

Povjerenstvo u razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese te motivaciju za rad u školskoj ustanovi.

Nakon obavljenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere  za svakog kandidata/kinju te utvrđuje rang listu prema ostvarenom ukupnom zbroju bodova članova Povjerenstva.

 

Povjerenstvo će rezultate provjere objaviti na web stranici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin, http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/ u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“.        

                                                                  

    POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA/KINJA

_____________________________________________

 

 

Klasa: 112-03/21-01/12

Urbroj:2144-16-21-01-1

Labin,06.04.2021.                

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/ica fizike

Autor: Administrator , 24. 3. 2021. 18:17

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) , sukladno odredbama Pravilnika o radu i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA FIZIKE

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjednog radnog vremena,

zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad, a najduže do kraja nastavne godine 2020./2021.

Mjesto rada: Labin

Osoba koja zasniva radni odnos u Školi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike,a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17,98/19)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

branitelji-ostvarivanje prava prednosti pri zapošaljavanju

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18,32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19) dužni su dostaviti sve dokaze o pravu prednosti na koje se pozivaju prema navedenom Zakonu

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu Škole :

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja 24. 03.– 01.04.2021. godine.

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

Školska ustanova  će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

   Ravnatelj :

Miro Alilović , prof.

_______________________________

 

MP

KLASA:112-03/21-01/07

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin,24.03.2021.

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 15. 12. - 23. 12. 2020.

Autor: Administrator , 11. 1. 2021. 11:38

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                   Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

KLASA:112-01/21-01/01

URBROJ:2144-16-21-01-1

Labin, 11.01.2021.

 

PREDMET: OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU OD 15. 12. - 23. 12. 2020.

 

  KANDIDATIMA

-SVIMA-

 

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su dostavili prijave na natječaj objavljen dana

15.12. - 23.12.2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin o rezultatima provedenog natječaja.

Temeljem  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin, provedenog postupka vrednovanja i  Izvješća Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje , na prijedlog ravnatelja i uz jednoglasnu suglasnost Školskog odbora, na održanoj sjednici dana 08. 01. 2021. godine, izabrani su  sljedeći kandidati/kinje:

 

1.UČITELJ/ICA POVIJESTI -1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad - Eva Melegi Matković

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme,4 sata tjednog radnog vremena –

Eva Melegi Matković

 

2. UČITELJ/ICA INFORMATIKE -1 izvršitelj / ica na neodređeno nepuno radno vrijeme ,12 sati  tjednog radnog vremena - Mladen Radolović

 

3. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA -1 izvršitelj / ica na neodređeno puno radno vrijeme , 40 sati  tjednog radnog vremena - Lorena Bilić

 

4. UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU -1 izvršitelj / ica na određeno puno radno vrijeme , 40 sati  tjednog radnog vremena, do kraja nastavne godine 2020. / 2021. - Andrea Basaneže

 

                                                                                           S poštovanjem,

 

 Ravnatelj:

Miro Alilović, prof.

 

_____________________________

 

                                                                                                   MP

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima/kinjama  na iskazanom interesu za rad u  OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 [više]

Poziv kandidatima/kinjama na razgovor (intervju)

Autor: Administrator , 24. 12. 2020. 18:50

 

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

 

Temeljem članka 11 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA  NA RAZGOVOR

(INTERVJU)

 

 

Povjerenstvo poziva na razgovor (intervju )  kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 15.12.2020.  godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Istek roka za podnošenje prijava  bio je dana 23.12.2020. godine.

 

Razgovor (intervju ) s kandidatima/kinjama za popunu radnih mjesta po objavljenom natječaju  održati će se  dana 29.12.2020. godine (utorak) u prostorijama Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin , Rudarska 9, Labin  uz poštivanje svih epidemioloških mjera prema sljedećem rasporedu:

 

 1.  UČITELJ/ICA POVIJESTI ; U 14. 45 SATI

 

na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena

 • Eva Melegi Matković
 • Gabriela Braić

 

 na neodređeno nepuno radno vrijeme, 4 sata tjednog radnog vremena

 • Eva Melegi Matković
 • Gabriela Braić

 

 1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE; U 14.30 SATI

 

 • Mladen Radolović

 

 

 1.  VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

 

 1. GRUPA U 8.00 SATI

 

 • Ira Glavičić
 • Mirjana Kresina Mikuljan
 • Luka Škabić
 • Morena Matas
 • Lorena Bilić
 •  
 1. GRUPA U 9.00 SATI

 

 • Marijela Jelenić
 • Vedran Zahtila
 • Marina Brenko
 • Natali Vlačić
 • Anđelina Horvat
 •  

 

 1.  GRUPA U 10.00  SATI

 

 • Nina Dundara
 • Lara Kožljan
 • Danijela Roško
 • Iva Peršić
 • Aleksandra Alagić

 

 1. GRUPA U 11.30 SATI

 

 • Đeni Blašković
 • Dajana Kos
 • Andrea Jakovljević
 • Barbara Rojnić
 • Ivana Jukić Prkut

 

 1. GRUPA U 12.30  SATI

 

 • Iris Gergorić Vojić
 • Lori Uljaniić
 • Larisa Ciceran Černjul
 • Ivona Vascotto Rabar
 • Boris Santro
 •  

 

 

 1. GRUPA U 13.30  SATI

 

 • Sara Kruneš Dorić
 • Izabela Načinović
 • Eni Jeromela

_________________________________________________________________

 

 

 1.  UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU; U 14.00  SATI

 

 • Andrea Basaneže
 • Kristina Prodan

     

Za kandidata/kinju koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj te se  više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Mole se kandidati da obvezno nose masku i da ne ulaze u školsku ustanovu već da na ulaznim vratima sačekaju poziv člana Povjerenstva.

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

 

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet osobe prije provjere .

 

Nakon utvrđivanja identiteta , Povjerenstvo će započeti s prozivanjem kandidata i provjerom .

Bodovanje je u rasponu od 0-5.        

Povjerenstvo u razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese te motivaciju za rad u školskoj ustanovi.

Nakon obavljenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere  za svakog kandidata/kinju te utvrđuje rang listu prema ostvarenom ukupnom zbroju bodova članova Povjerenstva.

 

Povjerenstvo će rezultate provjere objaviti na web stranici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin, http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/ u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“.        

                                                           

       

    POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA/KINJA

 

 

Klasa: 112-01/20-01/14

Urbroj:2144-16-20-01-1

Labin,24.12.2020.

 

 

 

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr


Sadržaj i način provjere, pravni i drugi izvori za pripremu

kandidata/kinja

 

 Na temelju članka 9 -12 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi

„Ivo Lola Ribar“ Labin, a vezano uz raspisani natječaj (Klasa: 112-01/20-01/13 ; Urbroj:2144-16-20-01-1 od dana 15.12.2020. godine )  za popunu radnih mjesta , Povjerenstvo za vrednovanje kandidata  objavljuje

SARŽAJ I  NAČIN VREDNOVANJA,

  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE

ZA PRIPREMU  KANDIDATA

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Labin, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Provjera se  sastoji  od razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Provjeri  ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta ,Povjerenstvo će započeti s intervjuom kandidata/kinja.

Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere za svakog kandidata koji je pristupio provjeri.

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja su:

 

OPĆI DIO:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 )

2. Statut i Pravilnik o kućnom redu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

3.Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.
4. Pravilnik o zaštiti na radu
5. Snalaženje u svakodnevnim situacijama iz djelokruga rada

 

POSEBNI DIO:

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

(NN  112/10, 82/19.)

 [više]

Natječaj za popunu radnih mjesta, prosinac 2020.

Autor: Administrator , 15. 12. 2020. 11:06

Republika Hrvatska

Istarska županija

 

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) , sukladno odredbama Pravilnika o radu i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnatelj OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA POVIJESTI

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena,

zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad

 

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme,4 sata tjednog radnog vremena,

 

2. UČITELJ/ICA INFORMATIKE

-1 izvršitelj / ica na neodređeno nepuno radno vrijeme ,12 sati  tjednog radnog vremena

 

3. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

-1 izvršitelj / ica na neodređeno puno radno vrijeme , 40 sati  tjednog radnog vremena

 

4. UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

-1 izvršitelj / ica na određeno puno radno vrijeme , 40 sati  tjednog radnog vremena,

do kraja nastavne godine 2020. / 2021.

 

Mjesto rada: Labin

 

Osoba koja zasniva radni odnos u Školi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

Uvjeti za radno mjesto pod red. br. 3

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa voditelja računovodstva su, uz opće uvjete sukladno općim propisima o radu, posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o radu : završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije odnosno  viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike,a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17,98/19)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

branitelji:popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18,32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19) dužni su dostaviti sve dokaze o pravu prednosti na koje se pozivaju prema navedenom Zakonu

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu Škole :

 

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin, Rudarska 9, Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja 15.12.– 23.12.2020. godine.

 

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

 

Škola će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku. Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

                                                                                                  Ravnatelj :

                                                                                          Miro Alilović , prof.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            _____________________

                                                                                                       MP

KLASA:112-01/20-01/13

URBROJ:2144-16-20-01-1

Labin,15.12.2020.

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU

Autor: Administrator , 2. 11. 2020. 13:35

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Klasa:112-03/20-01/44

Urbroj:2144-16-20-01-1

Labin,02.11.2020.

  KANDIDATIMA

-SVIMA-

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA/KINJA PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU

OD 14.10. - 22.10.2020.

        Temeljem Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin, provedenog postupka i  Izvješća Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje, obavještavamo kandidate/kinje da su, na prijedlog ravnatelja i uz jednoglasnu suglasnost Školskog odbora, na održanoj sjednici dana 30.10.2020.godine,primljeni u radni odnos kandidati/kinje:

 

1. Za radno mjesto UČITELJ/ICA FIZIKE- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme,

16 sati tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad

               

 Olivera Vranić, nestručno, sklapanje Ugovora o radu na razdoblje do 5 mjeseci

 

 2. Za radno mjesto UČITELJ/ICA POVIJESTI-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno    vrijeme,20 sati tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad

 

Eva Melegi Matković

 

3. Za radno mjesto UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

- 2 (dva) izvršitelja/ice, na određeno puno radno vrijeme,40 sati tjednog radnog vremena, do kraja nastavne  godine 2020./2021.

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme,40 sati tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad, a najkasnije do kraja nastavne  godine 2020./2021.

 

1.Selma Kehonjić

2. Karla Peršić

3.Andrea Basaneže

 

 1. Za radno mjesto UČITELJ/ICA BOSANSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU „C“- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjednog radnog vremena

 

Emina Kahrimanović

 1. Za radno mjesto UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 6 sati tjednog radnog vremena

 

Tijana Kranjac

 

 1. Za radno mjesto SPREMAČ/ICA-1 izvršitelj / ica na određeno nepuno radno vrijeme ,

20 satitjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje, do povratka zaposlenice na rad

 

Begzada Hasanović

                                                                                                    

 

 Ravnatelj:

Miro Alilović, prof.

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima/kinjama  na iskazanom interesu za rad u OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

 

 [više]

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 14.10.2020. godine

Autor: Administrator , 23. 10. 2020. 15:18

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

Temeljem članka 11 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)

objavljuje

 

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA  NA RAZGOVOR

(INTERVJU)

 

Povjerenstvo poziva na razgovor (intervju )  kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj objavljen dana 14.10.2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole  „Ivo Lola Ribar“ Labin.

 

Razgovor (intervju ) će se  održati  dana 28.10.2020. godine (srijeda) u prostorijama Osnovne škole

„Ivo Lola Ribar“  Labin , Rudarska 9, Labin  uz poštivanje svih epidemioloških mjera prema sljedećem rasporedu:

 

UČITELJ/ICA BOSANSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU „C“

1.Emina Kahrimanović – 8.45 sati

 

UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

 

 1. Andrea Basaneže -9.00 sati
 2. Selma Kehonjić – 9.15 sati
 3. Karla Peršić  - 9.30 sati
 4. Jelena Vivoda -9.45 sati

 

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

 1. Tijana Kranjac -10.00 sati
 2. Tatyana Pochenkova – 10.15 sati

 

UČITELJ/ICA FIZIKE

     1.Olivera Vranić – 10.30 sati

     2.Irena Bastijanić – 10.45 sati

     3.Adrijana Štimac – 11.00 sati

 

 UČITELJ/ICA POVIJESTI

  1.Eva Melegi Matković- 11.15 sati

  2.Matej Kokalj -11.30 sati

  3.Mateo Trošelj -11.45 sati

  4.Lorens Kugić -12.00 sati

  5.Isabella Deželić – 12.15 sati

  6.Mirjan Flego – 12.30 sati

 

SPREMAČ/ICA

  1.Begzada Hasanović – 12.45 sati

  2.Željka Čizmadija – 13.00 sati

  3.Rina Bulić – 13.15. sati

  4.Lorena Lazić – 13.30 sati

 

Za kandidata/kinju koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj te se  više  ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Mole se kandidati da obvezno nose masku i da ne ulaze u školsku ustanovu već da na ulaznim vratima sačekaju poziv člana Povjerenstva.

PRAVILA VREDNOVANJA:

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet osobe prije provjere .

 

Nakon utvrđivanja identiteta , Povjerenstvo će započeti s prozivanjem kandidata i provjerom .

Bodovanje je u rasponu od 0-5.        

Povjerenstvo u razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese te motivaciju za rad u školskoj ustanovi.

Nakon obavljenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere  za svakog kandidata/kinju te utvrđuje rang listu prema ostvarenom ukupnom zbroju bodova članova Povjerenstva.

 

Povjerenstvo će rezultate provjere objaviti na web stranici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“  Labin, http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/ u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI“.        

                                                             

 POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA/KINJA

 

Klasa: 112-03/20-01/41

Urbroj:2144-16-20-01-1

Labin,23.10.2020.

 

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                     Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr


Sadržaj i način provjere, pravni i drugi izvori za pripremu

kandidata/kinja

 Na temelju članka 9 -12 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi

„Ivo Lola Ribar“ Labin, a vezano uz raspisani natječaj (Klasa: 112-01/20-01/10 ; Urbroj:2144-16-20-01-1 od dana 14.10.2020. godine )  za popunu radnih mjesta , Povjerenstvo za vrednovanje kandidata  objavljuje

 

SARŽAJ I  NAČIN VREDNOVANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE

ZA PRIPREMU  KANDIDATA

PRAVILA VREDNOVANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Labin, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Provjera se  sastoji  od razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Provjeri  ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta ,Povjerenstvo će započeti s intervjuom kandidata/kinja.

Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rezultat provjere za svakog kandidata koji je pristupio provjeri.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja su:

OPĆI DIO:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 )

2. Statut i Pravilnik o kućnom redu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

3.Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.
4. Pravilnik o zaštiti na radu
5. Pravilnik o zaštiti od požara

6. Snalaženje u svakodnevnim situacijama iz djelokruga rada

POSEBNI DIO:

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

(NN  112/10, 82/19.)

 [više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Administrator , 14. 10. 2020. 13:57

                                                Republika Hrvatska

                                                  Istarska županija

                                   Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19),članka 107 Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18,98/19,64/20) te sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, OŠ  " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJ/ICA FIZIKE

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme,16 sati tjednog radnog vremena,

zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad

2. UČITELJ/ICA POVIJESTI

-1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme,20 sati tjednog radnog vremena,

zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad

3.UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

- 2 (dva) izvršitelja/ice, na određeno puno radno vrijeme,40 sati tjednog radnog vremena, do kraja nastavne  godine 2020./2021.

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme,40 sati tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje do povratka zaposlenika/ce na rad, a najkasnije do kraja nastavne  godine 2020./2021.

4. UČITELJ/ICA BOSANSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU „C“

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjednog radnog vremena

5. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

- 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 6 sati tjednog radnog vremena,

6. SPREMAČ/ICA

-1 izvršitelj / ica na određeno nepuno radno vrijeme ,20 sati  tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje, do povratka zaposlenice na rad

Mjesto rada: Labin

Radno iskustvo: nije važno

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane čl. 105  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,98/19,64/20) te uvjete sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20).

Opis poslova:

Učitelji/ice u školi izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima , vode poslove razredništva, obavljaju ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima,aktivnosti i poslove iz Nastavnog plana i programa,Godišnjeg plana i programa rada, Školskog kurikuluma te posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada školske ustanove.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18,98/19,64/20), ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike,a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13 Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17,98/19)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

branitelji, dokazi o stečenoj prednosti pri zapošljavanju

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18,32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, elektroničkom poštom  s naznakom „Za natječaj“ ili poštom na adresu Škole :

Osnovna  škola  „Ivo Lola Ribar“ Labin,Rudarska 9,Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja 14.10.– 22.10.2020. godine.

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

Škola će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.os-ilribar-labin.skole.hr/

te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

   Ravnatelj :

Miro Alilović ,prof.

 

Klasa:112-01/20-01/10

Urbroj:2144-16-20-01-1

Labin,14.10.2020.

 [više]

Obavijest o rezultatima Javnog poziva za izbor kandidata/kinje za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Administrator , 10. 9. 2020. 09:34

Republika Hrvatska

Istarska županija

                                Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

                    Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

                                      e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

Klasa: 112-03/20-01/27

Urbroj:2144-16-20-01-1

Labin,07.09.2020.

                                                                     Kandidatima

 – SVIMA-                                                                  

 

Predmet:Obavijest o rezultatima Javnog poziva za izbor kandidata/kinje za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju 

 

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin kao partner u projektu „INkluzivne škole 5+“  raspisala je dana 17.08.2020. godine javni poziv za popunjavanje radnog mjesta pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju .

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

Mjesto rada: Labin         

 

Rok za prijavu bio je najkasnije do 24. kolovoza 2020. godine.

Uvjete po objavljenom javnom pozivu za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju ( Ž/M), na objavljeni javni poziv ispunjava  11 kandidata/kinja od ukupno 11  prijavljenih kandidata/kinja.

            Obavještavamo Vas da su Odlukom ravnatelja,  a uz prethodnu suglasnost

školskog odbora   odbora na sjednici održanoj  dana 04.09.2020., primljeni sljedeći kandidati/kinje:             

1. Helena Gobo,27 sati tjedno

2. Hasan Santur,26 sati tjedno

                                                                           Ravnatelj:

                                                                       Miro Alilović, prof.

               

 [više]

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Administrator , 17. 8. 2020. 08:19

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI

                              

Broj traženih osoba: 2

Mjesto rada: Labin                         

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2020./2021.

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1.

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

5.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

26

2.

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

6.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

27

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2020./2021.

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • stručno komunikacijski posrednik mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu sa pojedinom školom sukladno trajanju školske godine 2020./2021. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

Edukaciju u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“ za školsku godinu 2020./2021. organizirat će Grad Pazin od 31. kolovoza do 2.rujna 2020. godine s početkom u 15,00 sati u prostorima Spomen doma u Pazinu.

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole te moraju biti zaprimljene najkasnije do 24. kolovoza 2020. godine.

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

                                                                            Ravnatelj:

Miro Alilović,prof.

 

Klasa:602-02/20-11/21

Urbroj:2144-16-20-01-1

Labin, 17. kolovoza 2020.

 

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
  

                                                                                         


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 5. 2011.

Ukupno: 628746
Ovaj mjesec: 1424
Ovaj tjedan: 11
Danas: 11
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin / Rudarska 9, HR-52220 Labin / www.os-ilribar-labin.skole.hr / ured@os-ilribar-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju